ANBI status

De Green Food Foundation heeft de ANBI status

Beleidsplan

Visie

We kunnen het armoedeprobleem niet oplossen zonder het probleem van ondervoeding op te lossen.

Missie

De Green Food foundation streeft ernaar om achtergestelde mensen en met name kinderen in ontwikkelingslanden een betere toekomst te geven door hun voedingstoestand te verbeteren. Bij die verbetering is ook de impact op het milieu een belangrijk aandachtspunt.

Voeding

Green Food FoundationGoede voeding maakt het kinderen mogelijk om te overleven, te groeien, te ontwikkelen, te leren, te spelen, om deel te nemen en bij te dragen. Het verbeteren van de voedingstoestand is een van de meest effectieve vormen van ontwikkelingssamenwerking. Door een goede voedingstoestand zullen kinderen op school beter leren en ook later beter functioneren in het maatschappelijk leven.

De urgentie blijkt o.a. uit een statement van de WHO, namelijk dat 45 procent van kinderen onder 5 jaar die overlijden gerelateerd is aan slechte voeding.

De issues zijn met name:

 • Stunting – lengte te klein gerelateerd aan leeftijd. Dit heeft ook consequenties voor de cognitieve vaardigheden;
 • Wasting – gewicht te laag gerelateerd aan lengte;
 • Overfed & undernourished – te zwaar en tegelijk ondervoed;
 • Anemia – bloedarmoede, tekort aan hemoglobine.
Ambitie

Het is onze ambitie op een aantal locaties in ontwikkelingslanden een significante verbetering van de voedingstoestand teweeg te brengen. De eerste aanzet op een campus met 120 invalide kinderen (jaar 2014) in India was dermate veelbelovend, dat we dit verder willen uitbouwen. In 2019 is er in Andhra Pradesh op twee locaties een inventariserend onderzoek gedaan. Dit was de aanleiding om in november 2019 een nieuwe missie in dit gebied te organiseren op drie locaties. Daar gaat het om concrete implementaties van een beter voedingspatroon. Steeds gebaseerd op locale (voedings)gewoontes en met respect voor de cultuur. Afhankelijk van de funding is onze ambitie 5 missies in 2020 te organiseren.

Milieu

Verder is een punt van zorg dat, als ontwikkelingslanden een hoger niveau van welvaart bereiken, er vaak keuzes worden gemaakt die zowel slecht zijn voor de gezondheid als voor het milieu.

RSIN nummer
860240071

Kamer van Koophandel nummer
75328186

Contactgegevens
Stichting Green Food Foundation
Stadhouderslaan 77
3583 JE Utrecht (NL)
info@greenfoodfoundation.org

Bankrelatie
Triodos Bank
IBAN: NL26 TRIO 0379 7232 39
BIC code: TRIONL2U

Statuten
Zo vindt u de doelstelling van onze stichting in de statuten.

De stichting heeft ten doel:

 1. het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme mensen in alle delen van de wereld door het bevorderen van hun kennis met betrekking tot voeding in relatie tiot gezondheid en door het promoten van een betere kwaliteit van de voeding;
 2. het bevorderen van de gevolgen van de keuze van het voedingspatroon voor het milieu;
 3. het ondersteunen bij het realiseren van een betere voedingstoestand en de implementering van gezonde voedingspatronen;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn;
 5. de stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezelijken of te bevorderen.
Aanpak

De Green Food foundation werkt uitsluitend op uitnodiging door een lokale NGO of andere professionele organisatie. Daarbij moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • ten behoeve van de doelgroep loopt al een ontwikkelingsprogramma verzorgd door de betreffende organisatie;
 • de watervoorziening is van voldoende kwaliteit;
 • het gebied is veilig voor onze professionals.

De Green Food foundation werkt vanuit een holistische visie. Andere aspecten van een ontwikkelingsprogramma zoals water, educatie, empowerment, ect. moeten ook (parallel) ingevuld worden door een lokale NGO. Met deze NGO wordt een samenwerking aangegaan waarbij verwacht wordt dat de lokale partner zich committeert aan de doelstelling om de voedingstoestand duurzaam te verbeteren.

Er wordt gewerkt met respect voor de lokale cultuur en gewoontes. Ook wordt gebruik gemaakt van lokale producten die beschikbaar en goedkoop zijn.

Onze professionals zijn meestal diëtisten of voedingswetenschappers die in een periode van 4 tot 6 weken ter plekke een inventarisatie uitvoeren, een analyse maken van de situatie en zoeken naar oplossingen. Verder zal veel aandacht worden besteed aan: make it a habit. Afhankelijk van de situatie kan dit zonodig een of meerdere keren herhaald worden, bijvoorbeeld in drie missies verdeeld over drie jaar.

Samenstelling bestuur

Leo Verzijl – voorzitter
Pieter van Osta – secretaris
Laurence Brouwer – penningmeester
Sofieke de Jonge – bestuurslid
Saraï Pannekoek – bestuurslid
Ilse Westerbeek – bestuurslid

De ‘beoogde’ bestuursleden worden voorgesteld op de bestuursvergadering van 29 augustus 2019.

Beloningsbeleid

Bestuursleden doen dit werk als vrijwilligers en ontvangen dus geen vergoeding voor hun inzet.

Rapportages

De voortgang en resultaten van de projecten zullen op deze website gepubliceerd worden.

Risico’s

De financiële risico’s worden geminimaliseerd, zie ook onder het kopje funding. Investeringen in registergoederen zijn niet aan de orde en in de statuten ook uitgesloten. Er wordt een conservatief beleid nagestreefd.

Funding

Funding wordt verstrekt door sponsoren, dat zijn andere stichtingen die zich in onze ambitie herkennen. Ook donateurs kunnen via deze website dit werk ondersteunen. 

De funding voor de projectkosten worden steeds per project gezocht. Een project kan pas opstarten als de financiering verzekerd is. Daarmee worden financiële risico’s beperkt.

Kosten worden geminimaliseerd, de bestuursleden ontvangen bijvoorbeeld geen vergoeding voor hun inzet.